Παρακαλώ περιμένετε!

Γίνεται έλεγχος στην διαθεσιμότητα.

Υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Privacy notice)

 

Πληροφορίες για την εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:

„ILIMAT“ EOOD, Α.Φ.Μ 200396338, Σόφια 1582, περιοχή Drujba 2 bl. 304 / G, Τηλέφωνο 2111989555, email: gdpr@woomie.gr, Ιστοσελίδα: www.woomie.gr

Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Δικηγορικό γραφείο "Vladimirov Kiskinov", Α.Φ.Μ 175645870, Sofia, 6 Nayden Gerov str, fl. 4, Τηλέφωνο + 359-2-988-18-28, email: DPO@vladimirov-kiskinov.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Σόφια τ.κ 1592, bul. "Professor Tsvetan Lazarov" 2, 00359 2 915 3 518, www.cpdp.bg

EMARKET LTD (Εφεξής "Διαχειριστής" ή "Εταιρεία") λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ЕС) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να σας ενημερώσουμε για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και για τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτή την επεξεργασία.

Λόγος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 1. Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.woomie.gr και τη σύναψη συμβάσεων με την εταιρεία βάσει του άρθρου. 6, παρ. 1, κανονισμός (ЕС) 2016/679 (GDPR), και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

 • Τη ρητή συγκατάθεσή σας ως πελάτη
 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή με σύμβαση με εσάς
 • Τη συμμόρφωση με έναν νόμιμο φόρο που ισχύει για τον Διαχειριστή
 • Για τα νόμιμα συμφέροντα του Διαχειριστή ή τρίτων
 • Για τη λήψη μέτρων, για την υποβολή αίτησης για σύμβαση εργασίας
 • Να εκτελέσει μια σύμβαση ή να λάβει μέτρα για τη σύναψη σύμβασης με έναν εμπορικό εταίρο

 

Στόχοι και αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 2. (1) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.woomie.gr και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • δημιουργία λογαριασμού και παροχή πλήρους λειτουργικότητας στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • εξατομίκευση ενός συμβαλλόμενου μέρους
 • λογιστικούς σκοπούς
 • στατιστικούς στόχους
 • προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών
 • εξασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 • αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου κατόπιν αιτήματός σας

(2) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, υποβάλλοντας αίτηση για απασχόληση στην Εταιρεία, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • υποβολή βιογραφικού
 • επικοινωνία μαζί σας και διεξαγωγή επικοινωνίας
 • επιλογή υποψηφίων

(3) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα ονόματα του νόμιμου αντιπροσώπου του νομικού προσώπου - ενός εμπορικού εταίρου με τον οποίο θα συνάψουμε μια σύμβαση με σκοπό την εξατομίκευση του συμβαλλόμενου μέρους και την εκτέλεση του.

(4) Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

 • νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια
 • περιορισμός των στόχων επεξεργασίας
 • συνάφεια με την επεξεργασία των στόχων και την ελαχιστοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων
 • την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδομένων
 • περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων
 • την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

(5) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων του:

 • την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών αρχών.

 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία μας

Αρ. 3. (1) Η Εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για τους ακόλουθους λόγους:

 • Σύναψη και εφαρμογή σύμβασης εργασίας – ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η επιλογή για το διορισμό υπαλλήλων πλήρης ή μερικής απασχόλησης με την σύναψη της σχετικής σύμβασης και την εκτέλεση της από την εταιρεία. Λόγω του μικρού αριθμού προσωπικού που προσλαμβάνεται και του περιορισμένου όγκου επεξεργαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος για την προστασία δεδομένων θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της επιχείρησης.
 • Εγγραφή χρήστη στο e-shop και η σύμβαση πώλησης από απόσταση – ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η δημιουργία λογαριασμού για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και η παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών. Η εγγραφή και η δημιουργία ενός λογαριασμού για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι ένα υποχρεωτικό βήμα στην παροχή της υπηρεσίας και είναι προσιτό σε σημαντικό βαθμό χωρίς να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός χρησιμοποιώντας την εντολή "Παραγγελία ως επισκέπτης" - Συμπέρασμα της εκτίμησης των επιπτώσεων: Βάσει της εκτίμησης των επιπτώσεων, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι η ενέργεια "Εγγραφή χρήστη ηλεκτρονικού καταστήματος και εκτέλεση σύμβασης εξ αποστάσεως" είναι επιτρεπτή για την εκτέλεση και παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
 • Υπογραφή και εφαρμογή μιας εμπορικής συναλλαγής με έναν πελάτη ή συνεργάτη – ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να συνάψει και να εκτελέσει μια σύμβαση με έναν εμπορικό εταίρο ή πελάτη και τη διοίκησή του. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος για την προστασία δεδομένων θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της επιχείρησης.
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) – ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η χορήγηση της διαδικασίας αποστολής δελτίων σε πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λάβουν. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος για την προστασία δεδομένων θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της επιχείρησης.
 • Άσκηση του δικαιώματος να αποσύρει ή να υποβάλλετε την αγωγή – σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η χορήγηση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή τα παράπονα των πελατών. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος για την προστασία δεδομένων θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της επιχείρησης.

(2) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα εξατομικευμένα δεδομένα σας (ηλεκτρονικό ταχυδρομίο, όνομα κ.λπ..)
 • Στόχος για τη συλλογή των δεδομένων: 1) Δημιουργία σχέσης και επικοινωνίας με τον χρήστη, 2) με σκοπό την εγγραφή ενός χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, και επίσης 3) για την αποστολή newsletter.
 • Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των όρων χρήσης και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς καταχώριση ή με τη σύναψη γραπτής συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και εσάς, δημιουργείται συμβατική σχέση, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – αρ. 6, παρ. 1, β. (β) GDPR. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη ρητή συγκατάθεσή σας - 6, παρ. 1, β. (α) GDPR.
 • Στοιχεία για την παράδοση (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ..)
 • Σκοπός, για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του διαχειριστή, λόγου της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγορασθέντων αγαθών.
 • Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των όρων χρήσης και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς καταχώριση ή με τη σύναψη γραπτής συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και εσάς, δημιουργείται συμβατική σχέση, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – αρ. 6, παρ. 1, β. (β) GDPR..
 • Πρόσθετα στοιχεία που παρέχονται από εσάς – Εάν θέλετε να προσθέσετε επιπρόσθετα στοιχεία στο προφίλ σας, παραδείγματος χάριν να συμπληρώσετε το όνομα, το επώνυμο ή τον αριθμό τηλεφώνου.
 • Σκοπός, για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Προσθήκη πληρφοριών του χρήστη στον λογριασμό του.
 • Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Έχετε ρητά δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς - 6, παρ. 1, β. (α) του GDPR κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν απαιτείται για εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 (2) Ο διαχειριστής δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 • αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή;
 • να αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή να συμμετέχουν σε συνδικάτα
 • γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό

(3) Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται από τον Διαχειριστή των ατόμων, στον οποίο αναφέρονται.

(4) Η εταιρεία δεν κάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

Αρ. 4. (1) Η Εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ως αιτούντες εργασία, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Σύναψη και εκπλήρωση συμβάσεων εργασίας ή συμβολαίων: Για την επιλογή των αιτούντων εργασία, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε στείλει στο βιογραφικό σας σημείωμα. Συμπέρασμα της εκτίμησης των επιπτώσεων: Δεδομένου του μικρού όγκου των ατόμων, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος για την προστασία δεδομένων θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της επιχείρησης.

(2) Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται από τον Διαχειριστή των ατόμων, στον οποίο αναφέρονται.

(3) Η εταιρεία δεν κάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

Αρ. 5. (1) Η Εταιρεία εκτελεί αυτές τις λειτουργίες που παρέχονται από εσάς,ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι, των νομικών προσώπων-εμπορικών εταίρων, προσωπικών δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Συμπέρασμα και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής: Για τη σύναψη και εκτέλεση μιας εμπορικής συναλλαγής με μια εμπορική εταιρεία, επεξεργαζόμαστε μόνο τα πλήρη ονόματα του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου από την εταιρεία. Συμπέρασμα της εκτίμησης των επιπτώσεων: Δεδομένου του μικρού όγκου των ατόμων, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος για την προστασία δεδομένων θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της επιχείρησης.

(2) Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται από τον Διαχειριστή των ατόμων, στον οποίο αναφέρονται και από το εμπορικό μητρώο στο γραφείο μητρώου.

(3) Η εταιρεία δεν κάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

 

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 6. (1) Ο διαχειριστής διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει την ύπαρξη του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό καταάστημα. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας, ο Διαχειριστής λαμβάνει την απαραίτητη μέριμνα για να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα δεδομένα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή ανώνυμα (δηλ. να τα φέρει σε μορφή που δεν αποκαλύπτει την προσωπικότητά σας).

(2) Ο Διαχειριστής σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η περίοδος διατήρησης δεδομένων απαιτείται να επεκταθεί για να εκπληρώσει μια νόμιμη υποχρέωση ή τα νόμιμα συμφέροντα του Διαχειριστή ή άλλο.

Αρ. 7. (1) Ο διαχειριστής διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων για τη διάρκεια της ειδοποίησης και μέχρι την επιλογή και σε περίπτωση που επιθυμούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για επακόλουθη επαφή μαζί σας ως υποψήφιο για απασχόληση, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

(2) Ο διαχειριστής διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των νόμιμων εκπροσώπων των εμπορικών του εταίρων για τη διάρκεια της σύμβασης, για την τήρηση των νόμιμων συμφερόντων και των νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή, οι οποίες ενδέχεται να υπερβούν τη διάρκεια της σύμβασης.

 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για επεξεργασία

Αρ. 8. (1) Ο διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την υλοποίηση των στόχων της σύμβασης που έχετε συμφωνήσει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κανονισμού (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Ο διαχειριστής σας ενημερώνει σε περίπτωση πρόθεσης να παραδώσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

 

Τα δικαιώματά σας για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 9. (1) Εάν δεν θέλετε να συνεχίσουν να επεξεργάζονται όλα ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία για οποιοδήποτε συγκεκριμένο ή για οποιοδήποτε σκοπό επεξεργασίας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, συμπληρώνοντας τη φόρμα στο λογαριασμό σας ή ζητώντας την σε ελεύθερο κείμενο.

(2) Ο Διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας και  την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ζητώντας σας να εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, στο γραφείο της Εταιρείας μπροστά στον υπάλληλό του..

(3) Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού καταστήματος, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να δείτε τα προϊόντα και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε μια νέα εγγραφή.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Αρ. 10. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από τον Διαχειριστή μια επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, αν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3) Ο Διαχειριστής σας παρέχει αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς κατόπιν αιτήματος σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.

(4) Η πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται δωρεάν, αλλά ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει ένα διοικητικό τέλος σε περίπτωση επανάληψης ή υπερβολικών αιτήσεων.

 

Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης

Αρ. 11. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να:

 • διορθώστε τα ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με εσάς
 • συμπληρώστε τα ατελή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.

 

Δικαίωμα διαγραφής ("να ξεχαστείς")

Αρ. 12. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να διαγράψει οποιοδήποτε ή όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για κάποιους από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία
 • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
 • διαφωνείτε με την επεξεργασία των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, ακόμη και για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας που να έχουν πλεονέκτημα
 • τα προσωπικά δεδομένα έχουν αλλοιωθεί
 • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους που ισχύει για τον διαχειριστή
 • • συγκεντρώθηκαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

(2) Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν τα διατηρεί και τα επεξεργάζεται:

 • άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης
 • τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί μεταχείριση που παρέχεται από το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία του κράτους μέλους που ισχύει για τον διαχειριστή ή για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί
 • • για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς;
 • για τη σύσταση, άσκηση ή προστασία νομικών απαιτήσεων.

(3) Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος σας να διαγραφείτε, η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, με την εξαίρεση των ακόλουθων πληροφοριών:

 • τις πληροφορίες που χρειάζονται για να επαληθεύσετε ότι το δικαίωμά σας να ξεχαστεί πληρούται - email, διεύθυνση IP
 • τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν με κανέναν τρόπο με το άτομό σας
 • e-mail με τον οποίο έχετε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(4) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να διαγραφείτε, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Να υποβάλετε αίτημα μέσω του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Παρουσιάστε ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης για την εκτέλεση της λειτουργίας, η οποία θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Προσδιορίστε τον εαυτό σας ως κάτοχο του λογαριασμού και επιβεβαιώστε εγγράφως το αίτημα;

(5) Μόλις επαληθεύσουμε την ταυτότητα του αιτούντος και του ατόμου στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς σύμφωνα με την παρ. 3, και στη θέση τους θα βάλουμε τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που σας έχουμε στείλει.

 

Δικαίωμα περιορισμού

Αρ. 13. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των σχετικών σας δεδομένων όταν:

 • να αμφισβητήσει την ακρίβεια των στοιχείων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στους διαχειριστές να ελέγχουν την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα, απλά να τα χρησιμοποιήσετε
 • Ο διαχειριστής δεν απαιτεί επιπλέον προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ζητάτε από αυτά να δημιουργήσουν, να ασκήσουν ή να προστατεύσουν τις νομικές απαιτήσεις σας
 • Έχετε επικρίνει την επεξεργασία μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι οι νομικοί λόγοι του Διαχειριστή έχουν πλεονέκτημα έναντι των συμφερόντων σας.

(2) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας παραγραφής, η Εταιρεία θα διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων σας, αλλά δεν θα αφαιρέσει τις καταχωρίσεις που κάνατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Δικαίωμα φορητότητας

Αρ. 14. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμφωνίας με τον Διαχειριστή ή εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, μπορείτε, αφού νομιμοποιήσετε τον εαυτό σας ενώπιον του Διαχειριστή:

 • να ζητήστε από τον Διαχειριστή να σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή ευανάγνωστη και να τα μεταφέρει σε άλλο Διαχειριστή
 • να ζητήστε από τον Διαχειριστή να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε έναν διαχειριστή που παρέχετε όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

Αρ. 15. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να σας ενημερώσει για τους παραλήπτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητήθηκε η διόρθωση, διαγραφή ή ο περιορισμός της επεξεργασίας. Ο διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Δικαίωμα αντίρρησης

Αρ. 16. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή που την αφορά, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για λόγους προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ.

 

Τα δικαιώματά σας στην παραβίαση της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 17. (1) Εάν ο Διαχειριστής, εντοπίσει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής που ενδέχεται να θέτει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, σας ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

(2) Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να σας ειδοποιεί εάν:

 • έχει λάβει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις όσον αφορά τα δεδομένα που επηρεάζονται από την παραβίαση της ασφάλειας
 • στη συνέχεια έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν θα οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας;
 • η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Τα άτομα, στα οποία παρέχονται τα προσωπικά σας στοιχεία

Αρ. 18. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της παροχής της υπηρεσίας με πλήρη λειτουργικότητα και εν όψει των συμφερόντων σας, ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει τα δεδομένα στους ακόλουθους επεξεργαστές δεδομένων – δείτε τη λίστα των επεξεργασμένων δεδομένων. Οι εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της νομιμότητας και της ασφάλειας της επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Αρ. 19. Ο διαχειριστής δεν μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.

Αρ. 20. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει των παραπάνω ή εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως εξής: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Σόφια τ.κ 1592, bul. "Professor Tsvetan Lazarov" 2, 00359 2 915 3 518, www.cpdp.bg

Αρ. 21. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των εντύπων που συνοδεύουν αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά, αυτές οι μορφές δεν είναι υποχρεωτικές και μπορείτε να κάνετε την αξίωσή σας σε οποιαδήποτε μορφή που περιέχει μια δήλωση γι 'αυτήν και να σας ταυτοποιεί ως κάτοχο δεδομένων.

Αρ. 22. Εάν η συγκατάθεση αφορά μεταφορά, ο διαχειριστής περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, ελλείψει απόφασης για επαρκή προστασία και κατάλληλες λύσεις.

 Προσάρτημα № 1

 Προσάρτημα № 2

 Προσάρτημα № 3

 Προσάρτημα № 4